Pracovní skupina odborně doprovází stěžejní téma Tandemu Mládež utváří budoucnost. Demokracie – participace – diverzita

Do pracovní skupiny jsou zapojeny české a německé organizace, školy a jednotlivci, kteří se ve své činnosti věnují jedné nebo více oblastem, na které je zaměřeno stěžejní téma Tandemu. Tyto oblasti jsou: 

– Přeshraniční projekty pro demokratickou Evropu a proti pravicovému extremismu a nacionalismu

– Participace a motivace mladých lidí k účasti na veřejném dění

– Mediální kompetence, kritické myšlení

– Udržitelnost a ochrana životního prostředí

– Migrace, integrace, inkluze

Pracovní skupina se schází dvakrát ročně (dle možností prezenčně nebo online) při dvou- až třídenním setkání. Při těchto setkáních se členové pracovní skupiny seznámí s novinkami v rámci stěžejního tématu, součástí setkání jsou i workshopy a diskuse, při kterých si členové pracovní skupiny vyměňují zkušenosti z vlastní práce a odborně rozvíjejí stěžejní téma a jeho plánované akce. Tandem podporuje případná partnerství a společné projekty členů nad rámec pracovní skupiny, základem její činnosti a hlavním úkolem jejích členů jsou však tato setkání.

Dokumentace z prvního setkání v říjnu 2020 je k nahlédnutí zde.

Dokumentace z druhého setkání v dubnu 2021 je k nahlédnutí zde.

Dokumentace z třetího setkání v listopadu 2021 je k nahlédnutí zde.

Tyto organizace, spolky, školy a další zařízení podporují Tandem při utváření tématu „Mládež utváří budoucnost“.

Agentur für Bildung – Geschichte, Politik und Medien e.V. / Agentura pro vzdělávání – dějiny, politika a média

Aktion Zivilcourage e.V.

Asociace pro mezinárodní otázky

Bayerischer Jugendring / Bavorský kruh mládeže

Česká rada dětí a mládeže

Česko-německá a Slovensko-německá komise historiků

Čojč – přeshraniční divadelní síť Čechy–Bavorsko

Deutscher Bundesjugendring / Německý spolkový kruh dětí a mládeže

djo – Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband e.V. / djo – Německá mládež v Evropě

EUTIS, o.p.s.

Evropský parlament mládeže

Gedenkstätte Buchenwald / Památník Buchenwald

Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) / Informační a dokumentační centrum pro práci proti rasismu

Institute H21

Jugendbildungsstätte Waldmünchen / Vzdělávací centrum pro mládež ve Waldmünchenu

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Památník koncentračního tábora Flossenbürg

Lužický horský spolek

Max Mannheimer Studienzentrum / Studijní centrum Maxe Mannheimera

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Nationalparkverwaltungen Bayerischer Wald und Šumava / Správy národních parků Bavorský les a Šumava

Naturfreundejugend Thüringen / Mladí přátelé přírody Durynsko

Památník Lidice

POJ Frýdek-Místek

Prostor pro rozvoj, z.s.

Projektstelle gegen Rechtsextremismus – EBZ Bad Alexandersbad / Projektové pracoviště proti pravicovému extremismu – Evangelické vzdělávací a konferenční centrum (EBZ) Bad Alexandersbad

Spirála Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG)

Základní škola T. G. Masaryka Milovice