Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v oblasti mimoškolní práci s dětmi a s mládeží příspěvek na mezinárodní výměny mládeže s Německem. Program Rozjeď  to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých výměn. Podporovanou aktivitou jsou výměny nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.

Zájemci mohou podávat návrhy projektů ve stanovené termíny (viz níže). Podpora může dosahovat výše až 10 000 Kč.

Tandem převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném rozsahu a převezme část nákladů na setkání.

Podpora je určena pro spolky se sídlem v Česku, střediska volného času, neformální skupiny mládeže, školní kluby a další subjekty vyvíjející mimoškolní činnost pro děti a mládež vyjma škol a sportovních skupin, jež mají obsah setkání prioritně zaměřen na sport.

Kromě klasických projektů (osobní setkání) je možné žádat i letos o podporu online přeshraničních projektů. Žadatelé o tyto projekty nemusí být pouze mimoškolní organizace a neorganizované skupiny, ale i školy a předškolní zařízení.

Výměnu je nutné realizovat vždy do konce kalendářního roku a současně je realizátor výměnné akce povinen do konce roku předložit Tandemu řádné vyúčtování projektu a kopie dokladů, jež budou předmětem podpory. Nedílnou součástí vyúčtování je závěrečná zpráva o projektu. Uznatelné jsou pouze náklady vzniklé na území Česka.

Projekt podpořený z programu Rozjeď to s Tandemem! bude za participace realizátora výměny prezentován v databázi příkladů dobré praxe.

V rámci přípravy a realizace projektu musí být dodržován princip vyváženosti a reciprocity.

Termíny přijímání žádostí: 15. 3., 15. 6., 15. 8., 15. 10.

V případě realizace akcí během ledna, února a března je možné podávat žádosti průběžně.

Podrobné informace naleznete na webu Tandemu, případně se obracejte s dotazy na koordinátorky:

program Rozjeď to s Tandemem! 
Kateřina Tomášková
e-mail: tomaskova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 755

mimoškolní oblast
Kateřina Břendová
e-mail: brendova@tandem-org.cz
telefon: +420 377 634 754

Vaši partneři z Německa se mohou obrátit na Tandem Regensburg a požádat o dotaci z programu KJP (Kinder- und Jugendplan des Bundes). Bližší informace Vám poskytne kolegyně Lucie Matyášová.