Stěžejní téma Tandemu na roky 2020 – 2023

Obsah stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“ a formáty jednotlivých akcí přispívají k tomu, aby se děti a mládež z České republiky a z Německa aktivně zabývaly společensko-politickými otázkami, které jim připadají zajímavé, a aby přitom zohledňovaly aspekt diverzity. Prostřednictvím práce s tématy, jako jsou například participace, demokracie a diverzita, mají mladí lidé rozvíjet svůj úhel pohledu a schopnost kritického úsudku, stejně jako poznávat možnosti vlastního jednání. 

Každé česko-německé setkání je drobným kamínkem v této mozaice. Děti a dospívající z obou zemí se již pohybují v prostoru, v němž mohou bezprostředně nahlédnout, v čem se liší a co mají naopak společného.


Setkání v rámci stěžejního tématu „Mládež utváří budoucnost“ jsou přínosem pro občanské vzdělávání v oblasti česko-německých vztahů, neboť

… přispívají k tomu, že mladí lidé aktivně a se zájmem utvářejí česko-německé sousedství.

… se řídí zájmy mladých lidí, kteří se jich účastní.

… nejsou neutrální 🡪 opírají se o demokratické hodnoty a zásady rovnosti, pluralismu, lidských práv, právního státu, dělby moci a ochrany menšin.

… se neřídí stranickou politikou, nýbrž rozvíjejí demokratický postoj k aktuálním společenským otázkám.

… přispívají k rozvoji kritického úsudku.

… podporují demokratické kompetence a participaci mladých lidí.

… se zakládají na konceptu vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání, který umožňuje zacházet se společnými aspekty a rozdíly v oblasti práce s mládeží s respektem.

Děti a mladí lidé, kteří se v oblasti česko-německé spolupráce zabývají metodami a otázkami stěžejního tématu, jsou přínosem pro budoucnost Evropy, jež pomůže překonat hranice národních států.

Impulzy pro práci se stěžejním tématem v česko-německých výměnách dětí a mládeže (témata, metodika, formáty, kooperační partneři) získají učitelé, vedoucí skupin dětí a mládeže i další pracovníci s mládeží na akcích Tandemu ke stěžejnímu tématu a na těchto webových stránkách.